ลูกเข้าโรงเรียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ลูกเข้าโรงเรียน จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครอะไรบ้าง ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ไม่มีเอกสารของพ่อ ไม่มีเอกสารของทางแม่ ต้องทำอย่างไร จำเป็นต้องมีเอกสารของพ่อแม่ให้ครบไหม สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสงสัยถึงวิธีการสมัครเรียนของลูกทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ควรทำอย่างไร เรามีคำตอบค่ะ

เอกสารสมัครเรียนชั้นอนุบาล

 1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 5. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (สำหรับ อ.2 และ อ.3)

เอกสารสมัครเรียนชั้นประถม

 1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ
 6. สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.6 และ ปพ.8
 7. ทะเบียนนักเรียน (ถ้ามี)

ถ้าไม่มีใบสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร ควรทำอย่างไร

 1. ในกรณีไม่มีสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 2. สำหรับบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทย ในกรณีที่ไม่มีสำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ทร.13) หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่หน่วยราชการสำรวจหรือจัดทำขึ้น
 3. ในกรณีที่ไม่มีสำเนาสูติบัตร และหลักฐานตามข้อ 1 ข้อ และ ข้อสอง 2 ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเด็ก จัดทำบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็กใช้เป็นหลักฐาน

ถ้าไม่มีเอกสารพ่อ หรือเอกสารแม่ ควรทำอย่างไร

กรณีที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อหรือแม่ ไม่ว่าจะเหตุผลด้านของการหย่าร้าง เสียชีวิต หรืออยู่กับพ่อแม่บุญธรรม คุณพ่อหรือคุณแม่ สามารถยื่นเอกสารเฉพาะส่วนของผู้ที่ดูแลอุปการะเด็กได้ค่ะ หมายความว่า ให้ยื่นเฉพาะเอกสารพ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ดูแลเด็กได้ค่ะ

ทั้งนี้ แนะนำว่าให้คุณพ่อ หรือคุณแม่ สอบถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการสมัครเรียนกับทางโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารในการสมัครเรียนของลูกน้อยครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เนื่องจากว่าในโรงเรียนแต่ละแห่ง อาจมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ

 

 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ